Online-Dictionary English-Tamil
Show more results      
Translate Number to Tamil Word (Max 9 digits, ie., 999999999)
Share  48428 translation pairs
Words
English Tamil German Time
buoy மிதவை [floating material] 27.05.2010, 07:29
bight குடாக்கடல் [small bay] 27.05.2010, 07:28
bier பிணத்தைக் கொண்டு போகும் வண்டி 27.05.2010, 07:27
barque பரிசல், படகு 27.05.2010, 07:25
ale ஒருவித மதுபானம் 27.05.2010, 07:19
ail துன்பப்படு [to feel pain] 27.05.2010, 07:18
adumbrative பிரியாத படி கூறும், தெளிவின்றித் தெரிவிக்கும் 26.05.2010, 13:18
hilarity சந்தோஷம் 26.05.2010, 13:15
sustenance ஆகாரம் , உணவு பொருள்கள், போஷாக்கு 26.05.2010, 13:10
regnant அரசாட்சி செய்கிற, உயர்ந்த 26.05.2010, 13:07
calm before the storm. stoop to conquer. [proverb] புலி பதுங்குவது பாய்ச்சலுக்கு அடையாளம் 25.05.2010, 11:46
lamb at home and a lion at chase. [proverb] பார்த்தால் பூனை; பாய்ந்தால் புலி 25.05.2010, 11:44
familiarity breeds contempt. [proverb] பழகப்பழகப் பாலும் புளிக்கும் ; கிட்ட இருந்தால் முட்டப்பகை 25.05.2010, 11:43
haste make waste. [proverb] பதறிய காரியம் சிதறும் 25.05.2010, 11:40
man proposes, god disposes. [proverb] தான் ஒன்று நினைக்கத் தெய்வம் ஒன்று நினைக்கும் 25.05.2010, 11:38
misfortunes never come single. [proverb] பட்ட காலிலே படும், கெட்ட குடியே கெடும் 25.05.2010, 11:36
do not look a gift horse in the mouth. [proverb] தானம் கொடுத்த மாட்டைப் பல்லைப் பிடித்துப் பார்க்காதே 25.05.2010, 11:35
fair words butter no parsnips. [proverb] சர்க்கரை என்றால் தித்திக்குமா ? 25.05.2010, 11:31
many a slip between cup and lip. [proverb] கைக்கு எட்டினது வாய்க்கு எட்டவில்லை 25.05.2010, 11:30
casting pearls before swine. [proverb] கழுதை அறியுமா கற்பூர வாசனை ? 25.05.2010, 11:28
rob peter and pay paul. [proverb] கடைத் தேங்காயை எடுத்து வழிப் பிள்ளையாருக்கு உடை 25.05.2010, 11:26
penny-wise and pound-foolish. [proverb] கடுகு போன இடம் ஆராய்வார் ; பூசனிக்காய் போன இடம் தெரியாது 25.05.2010, 11:25
every tide has its ebb. [proverb] ஏற்றம் உண்டானால் இறக்கமும் உண்டு 25.05.2010, 11:22
count not your chickens before they are hatched. [proverb] எருமை வாங்கும் முன் நெய் விலை பேசாதே , பிள்ளை பெறுமுன் பெயர் வைக்காதே 25.05.2010, 11:20
make the best of a bad job. [proverb] எரிகிற வீட்டில் பிடுங்கின மட்டும் இலாபம் 25.05.2010, 11:17
add fuel to the fire. [proverb] எரிகிற கொள்ளியில் எண்ணெய் ஊற்றினாற்போல் 25.05.2010, 11:16
birds of the same feather flock together. [proverb] இனம் இனத்தை சேரும் 25.05.2010, 11:13
distance lends enchantment to the view. [proverb] இக்கரைக்கு அக்கரை பச்சை 25.05.2010, 11:10
coming events cast their shadow before. [proverb] ஆனை வரும் பின்னே மணியோசை வரும் முன்னே , (அ) கேடுவரும் பின்னே மதிகெட்டு வரும் முன்னே 25.05.2010, 11:08
tit for tat. [proverb] பழிக்கு பழி 25.05.2010, 11:05
tit for tat. [proverb] ஆனைக்கும் பானைக்கும் சரி 25.05.2010, 11:04
all is fair in love and war. [proverb] ஆபத்துக்குப் பாபம் இல்லை 25.05.2010, 11:01
necessity knows no law. [proverb] ஆபத்துக்குப் பாபம் இல்லை 25.05.2010, 11:00
a bird in the hand is worth two in the bush. [proverb] நாளைக்குக் கிடைக்கும் பலாக்காயை விட இன்று இருக்கும் களாக்காய் மேல் 25.05.2010, 10:59
every bird must hatch its own eggs. [proverb] அழுதாலும் பிள்ளை அவள்தானே பெறவேண்டும் 25.05.2010, 10:57
make hay while the sun shines. [proverb] காற்றுள்ளபோதே தூற்றி கொள் 25.05.2010, 10:55
strike while the iron is hot. [proverb] அழை மோதும்போதே தலை முழுகு 25.05.2010, 10:53
christmas comes but once a year. [proverb] அமாவாசை சோறு என்றைக்கும் அகப்படுமா ? 25.05.2010, 10:51
spare the rod and spoil the child. [proverb] அடி உதவுவது போல் அண்ணன் தம்பி உதவுவார்களா ? 25.05.2010, 10:48
a bird in the hand is worth two in the bush. [proverb] அரசனை நம்பி புருஷனைக் கைவிடலாமா? 25.05.2010, 10:35
Seite: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10

Tamil-English-German dictionaries

Welcome to Tamil-English-German dictionaries with spell check. It's the attempt to create a platform where users from all over the world can share their knowledge in the field of translations. Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users' suggestions. There are several possibilities to support the project. If you consider tamildict.com to be useful and worth your help, it would be great if you could join the community of contributors.

English to Tamil translation dictionary

For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'.

Tamil to English translation dictionary

For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words in the search box above.

1. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and click 'SEARCH'.

2. If you are familiar with Romanised Transliteration, you can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start typing in English. While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. For e.g., if you type ammaa in English and press the space bar, it will be converted into அம்மா.

Convert Numbers to Tamil words

To convert numbers to Tamil words, enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. Do not use separators, such as commas. For example, if you key in 655 and click SEARCH, this will be translated to அறுநூற்றிஐம்பத்தியைந்து The maximum number allowed is 9999 (nearly ten thousand). This feature of our dictionary helps you to learn Tamil numbers very quickly.

Disclaimer: The correctness of the translations cannot be guaranteed (nobody is perfect), but all input will be checked carefully. If you spot an error, please report it using the Edit button located next to each translation within the search results.

Do you have any new Tamil words? Please let us know those words.
Those words will be added into this dictionary.
To add new words - புதிய சொற்கள்

Help Us to Help you better