Online-Dictionary English-Tamil
Show more results      
Translate Number to Tamil Word (Max 9 digits, ie., 999999999)
Share  48428 translation pairs
Words
English Tamil German Time
the blind cannot lead the blind. [proverb] குருடனுக்குக் குருடன் வழிகாட்ட முடியுமா ? 25.05.2010, 10:33
time and tide wait for no man. [proverb] ஐயர் வரும் வரை அமாவாசை காத்திருக்குமா? 25.05.2010, 10:32
never cast a clout till may be out. [proverb] கரையை அடையுமுன் துடுப்பை எறியலாமா? 25.05.2010, 10:30
brevity is the soul of wit. [proverb] சுருங்க சொல்லி விளங்கவை 25.05.2010, 10:29
be just before you are generous. [proverb] ஆற்றில் போட்டாலும் அளந்துபோடு 25.05.2010, 10:27
a rolling stone gathers no moss. [proverb] நிறைகுடம் தழும்பாது 25.05.2010, 10:26
a good face needs no paint. [proverb] அழகிய முகத்திற்கு அரிதாரம் தேவையில்லை 25.05.2010, 10:25
great minds think alike. [proverb] பேரறிஞ்ர்கள் ஒரே மாதிரியாக சிந்திப்பர் 25.05.2010, 10:23
all things come to those who wait. [proverb] பொறுத்தார் பூமியாள்வார் 25.05.2010, 10:19
a constant guest is never welcome. [proverb] விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாளைக்கு 25.05.2010, 10:17
blue are the hills that are far away. [proverb] இக்கரைக்கு அக்கறைக்கு பச்சை 25.05.2010, 10:15
charity begins at home. [proverb] தனக்குப் போகத்தான் தானமும் தர்மமும் 25.05.2010, 10:14
good wine needs no bush. [proverb] பூக்கடைக்கு விளம்பரம் வேண்டுமா? 25.05.2010, 10:12
constant dripping wears away the stone. [proverb] எறும்பு ஊரக் கல்லும் தேயும் 25.05.2010, 10:11
silence gives consent. [proverb] மௌனம் சம்மதத்திற்கு அறிகுறி 25.05.2010, 10:10
cowards die many times before their death. [proverb] வீரனுக்கு சாவு ஒரு முறை, கோழைக்கு சாவு தினந்தோறும் 25.05.2010, 10:08
a single swallow cannot makes a summer. [proverb] தனிக் குருவி கோடையைக் கொண்டு வராது 25.05.2010, 10:06
enough is as good as feast. [proverb] போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து 25.05.2010, 10:04
cast not your pearls before swine. [proverb] பன்றிகளின் முன் முத்துக்களைப் போடாதீர் 25.05.2010, 10:03
pride goeth before a fall. [proverb] ஆணவம் அழிவிற்கு வழி வகுக்கும் 25.05.2010, 10:01
no rains, no gains. [proverb] மழை இன்றேல் உணவில்லை 25.05.2010, 10:00
wasted time never returns. [proverb] கடந்த காலம் திரும்பவும் வராது 25.05.2010, 09:58
humility is the best virtue. [proverb] அடக்கமுடைமை ஒரு சிறந்த பண்பாகும் 25.05.2010, 09:55
work is worship. [proverb] கடமையே கண் கண்ட தெய்வம் 25.05.2010, 09:54
the mills of god grind slow but sure. [proverb] அரசன் அன்று கொல்லும் தெய்வம் நின்று கொல்லும் 25.05.2010, 09:53
dont have too many irons in the fire. [proverb] ஒரே சமயத்தில் பல வேலைகளில் ஈடுபடாதே 25.05.2010, 09:51
first diserve then desire. [proverb] முடவன் கொம்புத் தேனுக்கு ஆசைப்படலாமா ? 25.05.2010, 09:48
little drops of water make a mighty ocean. [proverb] சிறு துளி பெருவெள்ளம் 25.05.2010, 09:45
as is the king so are the subjects. [proverb] மன்னன் எவ்வழி , மக்கள் அவ்வழி 25.05.2010, 09:43
hitch your wagon to a star. [proverb] உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் 25.05.2010, 09:41
perfidious துரோகம், நம்பிக்கை மோசம் 24.05.2010, 11:51
perennial வற்றாத, நிலையான , வருஷ முழுவதும் ஓடகூடிய , 24.05.2010, 11:50
perennial வற்றாத, நிலையான , வருஷ முழுவதும் ஓடகூடிய , 24.05.2010, 11:48
peregrination யாத்திரை போதல் , பயணம் செய்தல் 24.05.2010, 11:45
jactitation ஜம்பமாகப் பேசு, தற்பெருமை கொள் 24.05.2010, 11:40
baksheesh இனாம் , வெகுமானம் [gratuity of money] 24.05.2010, 11:26
dabble தெளி, நீரில் விளையாடு 24.05.2010, 11:20
impart பங்களி ,அறிவி , தெரிவி 24.05.2010, 11:17
parley சமரசப் பேச்சு 24.05.2010, 11:14
sylvan தள்ளாடும் , குடி மயக்கமுடைய 24.05.2010, 11:13
Seite: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10

Tamil-English-German dictionaries

Welcome to Tamil-English-German dictionaries with spell check. It's the attempt to create a platform where users from all over the world can share their knowledge in the field of translations. Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users' suggestions. There are several possibilities to support the project. If you consider tamildict.com to be useful and worth your help, it would be great if you could join the community of contributors.

English to Tamil translation dictionary

For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'.

Tamil to English translation dictionary

For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words in the search box above.

1. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and click 'SEARCH'.

2. If you are familiar with Romanised Transliteration, you can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start typing in English. While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. For e.g., if you type ammaa in English and press the space bar, it will be converted into அம்மா.

Convert Numbers to Tamil words

To convert numbers to Tamil words, enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. Do not use separators, such as commas. For example, if you key in 655 and click SEARCH, this will be translated to அறுநூற்றிஐம்பத்தியைந்து The maximum number allowed is 9999 (nearly ten thousand). This feature of our dictionary helps you to learn Tamil numbers very quickly.

Disclaimer: The correctness of the translations cannot be guaranteed (nobody is perfect), but all input will be checked carefully. If you spot an error, please report it using the Edit button located next to each translation within the search results.

Do you have any new Tamil words? Please let us know those words.
Those words will be added into this dictionary.
To add new words - புதிய சொற்கள்

Help Us to Help you better