▂ ▅ இனிய பொங்கல் நல் வாழ்த்துகள் ▅ ▂

TECHNOVEDANT


Happy Pongal 2021
தை பிறந்து இதோ! - நல்ல
வழியும் பிறந்திடும் இதோ!
இனிய தைத்திருநாள் வாழ்த்துக்கள்


TECHNOVEDANT

Ads

பொங்கலோ பொங்கல் அன்பு பொங்க, ஆசைகள் பொங்க,
இன்பம் பொங்க, இனிமை பொங்க
என்றும் உங்கள் வீட்டில் மகிழ்ச்சி பொங்க பொங்கலோ பொங்கல்
வாழ்த்துகள்!
TECHNOVEDANT


Click
Share with your Friends