Online-Dictionary English-Tamil
Show more results      
Translate Number to Tamil Word (Max 9 digits, ie., 999999999)
Share  48528 translation pairs
Words
English Tamil German Time
tribe பழங்குடி இனம் Abstammung (f), Sippe (f), Stamm (m), Volksstamm (m)31.05.2008, 18:07
flea உண்ணி Floh05.05.2008, 13:24
dynamo மின் பிறப்பாக்கி, டைனமோ Dynamo (m)29.04.2008, 19:58
name பெயர் Name19.04.2008, 12:20
change சில்லறை Wechselgeld27.03.2008, 11:48
post colonial முன்காலணித்துவம் Pfosten kolonial26.03.2008, 12:02
homepage முதற்பக்கம் 19.03.2008, 15:25
suggestion பிரேரணை, யோசனை, குறிப்பால் உணர்த்தல் Vorschlag`09.01.2008, 20:03
suggest திட்டம், பிரேரி, கருத்து, முன்வை, குறிப்பால் உணர்த்து schlagen Sie vor09.01.2008, 20:03
natural இயல்பான, சாதாரண, போலியல்லாத, பழக்கமான பிறப்பால் உரித்தான natürlich20.12.2007, 20:09
compost கலப்பு உரம், கூட்டு Mischung16.12.2007, 20:25
mammal முலையூட்டி, பாலூட்டும் பிராணி Säugetier15.12.2007, 20:27
lamentation துக்ககரமான Wehklage12.12.2007, 15:22
lamentable துக்ககரமான 12.12.2007, 15:22
lament புலம்பு, துக்கத்தால் அழு, புலம்பல், ஒப்பாரி bejammern Sie12.12.2007, 15:22
loyalty இராச பக்தி,விசுவாசம், நம்பிக்கை Loyalität10.12.2007, 19:30
loyal நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமான, பற்றுள்ள, கடமை வழுவாத, பொறுப்பை நிறைவேற்றுகிற 10.12.2007, 19:29
timely சரியான வேளையில் நிகழ்கிற rechtzeitig, zeitgemäß, fristgerecht04.12.2007, 18:57
time காலம், சகாப்தம், சந்தர்ப்பம், தேதி, நேரம் Zeit04.12.2007, 18:57
deficiency பற்றாக்குறை Mangel03.12.2007, 15:03
soon சீக்கிரமாக, உடனே bald02.12.2007, 11:44
immoderate அளவற்ற übertrieben30.11.2007, 18:04
immobilize அசைக்க முடியாத படி செய், நாணயத்தை செலவாணியிலிருந்து அகற்று stellen Sie still30.11.2007, 18:04
giggle கொக்கரிப்பதைப் போன்ற சிரிப்பு Gekicher25.11.2007, 16:45
giggle பண்பில்லாத முறையில் சிரி, சிறுபிள்ளைத்தனமாக சிரி, இளித்தல் Gekicher25.11.2007, 16:45
sham போலியாக நடி, போலியான, நடிக்கிற, ஏமாற்றுதல், மோசடி vorgetäuschtes25.11.2007, 14:19
file அரம், கோப்பு, கோப்பில் இணை, அரத்தால் அராவு Akte23.11.2007, 18:00
curious அறிய ஆவல் கொண்ட, பிறர் விவகாரங்களில் தலையிடுகிற, அபூர்வமான neugierig20.11.2007, 20:25
forthright நேராக gerad16.11.2007, 13:35
baton ஊர்க்காவலரின் குறுந்தடி, தடியால் அடி 15.11.2007, 17:20
spine முள்ளந்தண்டு Rückgrat (n)14.11.2007, 11:48
rake இரும்புக் கம்பிப் பற்களுள்ள வாரும் ஒரு கருவி, அந்தக் கருவியால் வாரி ஒன்றுசேர் Rührstange19.09.2007, 19:05
Pounds Sterling பவுண் எனும் பிரிட்டிஷ் காசு Pfund Sterling11.09.2007, 16:48
soft drink மென்பானம் alkoholfreie Getränk (n)01.09.2007, 14:32
babyish குழந்தைத் தன்மையுடைய babyhaft31.08.2007, 14:51
Stone Age ஆதிகாலம், கற்காலம் Steinzeit (f)25.08.2007, 19:14
aborigine ஒரு நாட்டின் பூர்வீகக் குடிகள், ஆதிவாசிகள் Aborigine, Australischer Ureinwohner21.08.2007, 15:00
possibly ஒரு வேளை möglich, möglicherweise21.08.2007, 14:53
please திருப்திப்படுத்து, சந்தோஷப்படுத்து, தகுதியென்று எண்ணு, விருப்பங்கொள் bitte12.08.2007, 14:42
cartridge தோட்டாக் குண்டு Kartusche (f), Patrone (f)04.08.2007, 17:42
Seite: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> 22

Tamil-English-German dictionaries

Welcome to Tamil-English-German dictionaries with spell check. It's the attempt to create a platform where users from all over the world can share their knowledge in the field of translations. Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users' suggestions. There are several possibilities to support the project. If you consider tamildict.com to be useful and worth your help, it would be great if you could join the community of contributors.

English to Tamil translation dictionary

For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click .

Tamil to English translation dictionary

For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words in the search box above.

1. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and click .

2. If you are familiar with Romanised Transliteration, you can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start typing in English. While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. For e.g., if you type ammaa in English and press the space bar, it will be converted into அம்மா.

Convert Numbers to Tamil words

To convert numbers to Tamil words, enter the number in the search box above and click ''. Do not use separators, such as commas. For example, if you key in 655 and click SEARCH, this will be translated to அறுநூற்றிஐம்பத்தியைந்து The maximum number allowed is 9999 (nearly ten thousand). This feature of our dictionary helps you to learn Tamil numbers very quickly.

Disclaimer: The correctness of the translations cannot be guaranteed (nobody is perfect), but all input will be checked carefully. If you spot an error, please report it using the Edit button located next to each translation within the search results.

Do you have any new Tamil words? Please let us know those words.
Those words will be added into this dictionary.
To add new words - புதிய சொற்கள்

Help Us to Help you better