Online-Dictionary English-Tamil
Show more results      
Translate Number to Tamil Word (Max 9 digits, ie., 999999999)
Share  48527 translation pairs
Words
English Tamil German Time
brow புருவம், நெற்றி, செங்குத்தான பாறையின் விளிம்பு Braue02.04.2008, 14:35
recruit படை, ஆள் சேர், உடல் நலம் மீண்டும் பெறு, குறை நிரப்பிச் சரி செய், படையில் புதிய சிப்பாய் Rekrut03.04.2008, 14:52
recruit புதிதாகச் சேர்ந்தவர் Rekrut03.04.2008, 14:53
seller விற்பவர், விற்பனையாகும் பொருள் Verkäufer04.04.2008, 12:20
bovine மாட்டு, மூட, எருது போன்ற rinderartiges Tier05.04.2008, 15:56
garbage குப்பை கூளம் Abfall06.04.2008, 14:50
stair case படிக்கட்டு Treppe Kasten09.04.2008, 11:58
examination விசாரணைப் பரீட்சை, பரிசோதனை Prüfung11.04.2008, 16:19
temporise முடிவுகள் செய்வதைப் பின்போடுதல் / தவிர், சந்தர்ப்பத்திற்கேற்ப செயற்படு 13.04.2008, 10:50
ton ஒரு தொன் Tonne14.04.2008, 12:14
tonnage கப்பலில் ஏற்றக்கூடிய பாரத்தின் அளவு 14.04.2008, 12:15
hie விரைவாகப் போ 16.04.2008, 14:49
contributor கொடையாளி, உதவுபவர் Mitwirkender17.04.2008, 16:30
contributive உதவியளிக்கும், கொடுக்கும் 17.04.2008, 16:30
regalia முடிசூட்டு விழாவிற்கான அரச சின்னங்கள் 19.04.2008, 12:19
affair விவகாரம், வேலை, செயல், இரகசியக் காதல், வாழ்க்கை வழி Angelegenheit21.04.2008, 12:27
auspices நற்சகுனம், சார்பு, ஆதரவு, நன்னிமித்தம் Auspizien22.04.2008, 16:07
pen name எழுத்தாளரின் புனைப்பெயர் Federname23.04.2008, 13:18
eradicate வேருடன் களைந்தெறி rotten Sie aus26.04.2008, 14:41
subject பிரசை, ஆட்சிக்குட்பட்ட குடிமகன், தலைப்பு, விஷயம், இலக்கணம் - எழுவாய் Thema27.04.2008, 12:30
subject கீழடங்கிய, கட்டுப்பட்ட, அடிமையான, அடக்கு, அனுபவிக்க செய், தாங்கிக் கொள்ளச்செய் Thema27.04.2008, 12:32
rigid விறைப்பான, வளையாத, பணியாத, இறுக்கமான steif28.04.2008, 11:38
discrepancy வேறுபாடு, முரண்பாடு Diskrepanz30.04.2008, 14:29
lighter கப்பலில் சரக்கு ஏற்றவும் இறக்கவும் உபயோகிக்கும் படகு, வத்தை heller01.05.2008, 18:41
retrieve மீண்டும் தேடி எடு, மறுபடியும் பெறு, காப்பாற்று holen Sie zurück02.05.2008, 16:28
abundance பெருந்தொகை, ஏராளம், செல்வம், அபரிமிதம் Überfluß05.05.2008, 13:22
abundant ஏராளமான, அபரிமிதமான reichlich vorhanden05.05.2008, 13:23
abundantly ஏராளமான, அபரிமிதமான reichlich05.05.2008, 13:23
gross மொத்தம் grob05.05.2008, 17:05
silly மடத்தனமான, பயனற்ற, உதவியற்ற, அற்பமான dumm06.05.2008, 20:29
silliness மடத்தனமான, பயனற்ற, உதவியற்ற, அற்பமான dumme06.05.2008, 20:30
secrete ஒளித்துவை, ஊனீர் வெளியேற்று, sondern Sie ab07.05.2008, 17:22
secretion ஒளித்தல், வெளியே தள்ளப்படும் மலசலம் போன்ற உடலுக்குத் தேவைப்படாத பொருள், Absonderung07.05.2008, 17:24
secretion பிரித்து எடுத்து அனுப்பும் முறை Absonderung07.05.2008, 17:25
friction மோதல், உராய்வு, எதிர்ப்பு Friktion08.05.2008, 13:08
sediment மண்டி, அடையல் Sediment09.05.2008, 20:21
snooze சிறிது நேரம் உறங்கு 10.05.2008, 18:09
assemblage மக்கள் கூட்டம் ஒன்று கூட்டுதல் Versammlung13.05.2008, 12:42
specific குறிப்பிட்ட, தனக்குரிய, வரையறுத்துக் கூறப்பட்ட, தனக்குரிய, இனத்துக்குரிய spezifisch16.05.2008, 12:05
specific தனிச்சிறப்பு spezifisch16.05.2008, 12:05
Seite: 1 << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22

Tamil-English-German dictionaries

Welcome to Tamil-English-German dictionaries with spell check. It's the attempt to create a platform where users from all over the world can share their knowledge in the field of translations. Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users' suggestions. There are several possibilities to support the project. If you consider tamildict.com to be useful and worth your help, it would be great if you could join the community of contributors.

English to Tamil translation dictionary

For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click .

Tamil to English translation dictionary

For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words in the search box above.

1. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and click .

2. If you are familiar with Romanised Transliteration, you can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start typing in English. While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. For e.g., if you type ammaa in English and press the space bar, it will be converted into அம்மா.

Convert Numbers to Tamil words

To convert numbers to Tamil words, enter the number in the search box above and click ''. Do not use separators, such as commas. For example, if you key in 655 and click SEARCH, this will be translated to அறுநூற்றிஐம்பத்தியைந்து The maximum number allowed is 9999 (nearly ten thousand). This feature of our dictionary helps you to learn Tamil numbers very quickly.

Disclaimer: The correctness of the translations cannot be guaranteed (nobody is perfect), but all input will be checked carefully. If you spot an error, please report it using the Edit button located next to each translation within the search results.

Do you have any new Tamil words? Please let us know those words.
Those words will be added into this dictionary.
To add new words - புதிய சொற்கள்

Help Us to Help you better