Online-Dictionary English-Tamil
Show more results      
Translate Number to Tamil Word (Max 9 digits, ie., 999999999)
Share  48429 translation pairs
Words
English Tamil German Time
dissociation of sensibility சிந்தனை உணர்ச்சிப் பிரிப்பு 14.09.2010, 12:31
dialect வட்டாரமொழி 14.09.2010, 12:30
archtypel criticism மூலப்படிவ விமர்சனம் 14.09.2010, 12:26
ambiguity பொருள் மயக்கம் 14.09.2010, 12:26
allusion மறைகுறிப்பு 14.09.2010, 12:25
adaptation தழுவல் 14.09.2010, 12:24
centroid மையக்கோட்டுச் சந்தி 02.09.2010, 12:26
altitude குத்துக்கோடு 02.09.2010, 12:15
aliquot parts மிச்சமில்லாப் பகுதிகள் 02.09.2010, 12:15
abscissa அச்சுத்து|ரம் 02.09.2010, 12:14
enlightenment அக ஒளி (படைப்பில் உருவாகும் தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்ட முழுமைநோக்கு) 28.08.2010, 12:06
subjective அகவயம் (ஒருவரின் அகம் சார்ந்தது, தனிப்பட்ட முறையிலானது. அந்தரங்கமானது) 28.08.2010, 12:05
langue அகமொழி (பண்பாட்டின் உள்ளுறையாக உள்ள மொழிக்கட்டுமானம்) 28.08.2010, 12:04
hierarchy அடுக்கதிகாரம் (அதிகாரம் ஒன்றுக்குமேல் ஒன்றாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அமைப்பு) 28.08.2010, 12:02
rhetorics அணியியல் (படைப்பின் மொழியில் செய்யப்படும் அலங்காரங்களைப்பற்றிய துறை) 28.08.2010, 12:01
alienation அன்னியமாதல் (பொதுவான போக்கு மற்றும் மையப்போக்கில் இருந்து விலகிச்செல்லுதல்) 28.08.2010, 11:59
abstract நுண்மம் (திட்டவட்டமான உருவம் அற்றது) 28.08.2010, 11:58
age of enlightment அறிவொளிக்காலம் (ஐரோப்பாவில் கலை இலக்கியம் சார்ந்த நுண்ணுணர்வு உருவான காலகட்டம்) 28.08.2010, 11:54
episteme அறிவுக்குவியம் (அறிவின் முதற்கட்ட வடிவம். அறிவின் அடிப்படை அலகு) 28.08.2010, 11:53
empiricism அனுபவவாதம் ( புலன்களுக்கு முன் நிரூபிக்கக் கூடியதே உண்மை என்று கூறும் அணுகுமுறை) 28.08.2010, 11:32
inference அனுமானம் (அறிந்தவற்றிலிருந்து அறியாதவை பற்றி செய்யப்படும் ஊகம்) 28.08.2010, 11:31
hegemony கருத்ததிகாரம் (ஒரு சமூகச் சூழலில் மேலாதிக்கம் செலுத்தும் கருத்தியல்) 28.08.2010, 11:28
will to power ஆதிக்கவிருப்புறுதி (பிறவற்றின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தவேண்டும் என்ற விருப்பமும் வேகமும்) 28.08.2010, 11:24
sub conscious ஆழ்மனம் (சிந்தனைகளினால் ஆன மேல்மனத்திற்கு அடியில் மறைந்துள்ள மனம்) 28.08.2010, 11:21
personality ஆளுமை (ஒரு மனிதனின் குணாதிசயங்களின் தொகுப்பு) 28.08.2010, 11:21
schizophrenia ஆளுமைப்பிளவு (மனித ஆளுமையின் ஒருங்கிணைவு சிதறும் ஒரு உளச்சிக்கல்) 28.08.2010, 07:54
dynamism இயங்காற்றல் (செயலூக்கம் கொண்ட நிலை) 28.08.2010, 07:51
phenomenon இயற்காட்சி (திட்டவட்டமான பொருள்கொண்ட ஒருநிகழ்வு) 28.08.2010, 07:50
dualism இருபொருள்வாதம் (எதையும் இரண்டாகப்பிரித்து ஆராயும் நோக்கு. மனம்–அறிவு, இயற்கை-மனிதன் என) 27.08.2010, 15:29
literariness இலக்கியத்தன்மை (படைப்பில் பொதுவாக வாசக கற்பனைக்கு அதிக இடம் கொடுக்கும் இலக்கிய அம்சம்) 27.08.2010, 15:20
idealism இலட்சியவாதம் (பெரும் இலக்குகளை முன்வைத்து செயல்படும் வாழ்க்கை நோக்கு) 27.08.2010, 15:17
theology இறையியல் (இறைக்கோட்பாடு பற்றிய தர்க்கங்கள் அடங்கிய அறிவுத்துறை) 27.08.2010, 15:15
absence இன்மை (ஒன்றின் இல்லாமை) 27.08.2010, 15:13
form உருவம் (ஒரு படைப்பின் அல்லது கூற்றின் மொழி வடிவம்) 27.08.2010, 15:12
formalism உருவவியல் (படைப்பை மொழியுருவமாகக் கொண்டு அதன் நோக்கம் இயல்புகளை ஆராயும் கோட்பாடு) 27.08.2010, 15:11
insight உள்ளொளி (படைப்பாளி அல்லது தத்துவவாதி தன் தனிப்பட்ட இயல்பால் கொண்டுள்ள உண்மை அறியும் திறன்) 27.08.2010, 15:07
psychology உளவியல் (மனித மனத்தை ஆராயும் அறிவியல்துறை) 27.08.2010, 15:00
psychoanalyses உளப்பகுப்பாய்வு (வெளிமனத்தை ஓயவைத்து ஆழ்மனங்களை வெளியே கொண்டுவரும் ஆய்வுமுறை) 27.08.2010, 14:55
sublime உன்னதம் (ஒன்றின் உச்ச நிலை வெளிப்பாடு) 27.08.2010, 14:53
media ஊடகம் (மொழி மற்றும் குறிகள் மூலம் மனிதர்கள் தொடர்புகொள்ளும் வழி) 27.08.2010, 14:49
Seite: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> 38

Tamil-English-German dictionaries

Welcome to Tamil-English-German dictionaries with spell check. It's the attempt to create a platform where users from all over the world can share their knowledge in the field of translations. Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users' suggestions. There are several possibilities to support the project. If you consider tamildict.com to be useful and worth your help, it would be great if you could join the community of contributors.

English to Tamil translation dictionary

For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'.

Tamil to English translation dictionary

For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words in the search box above.

1. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and click 'SEARCH'.

2. If you are familiar with Romanised Transliteration, you can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start typing in English. While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. For e.g., if you type ammaa in English and press the space bar, it will be converted into அம்மா.

Convert Numbers to Tamil words

To convert numbers to Tamil words, enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. Do not use separators, such as commas. For example, if you key in 655 and click SEARCH, this will be translated to அறுநூற்றிஐம்பத்தியைந்து The maximum number allowed is 9999 (nearly ten thousand). This feature of our dictionary helps you to learn Tamil numbers very quickly.

Disclaimer: The correctness of the translations cannot be guaranteed (nobody is perfect), but all input will be checked carefully. If you spot an error, please report it using the Edit button located next to each translation within the search results.

Do you have any new Tamil words? Please let us know those words.
Those words will be added into this dictionary.
To add new words - புதிய சொற்கள்

Help Us to Help you better